Member Helpline 02921 057 957 info@taipawb.org

Croeso i Hwb

Yr unig blatfform e-ddysgu sy’n arbenigo mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn tai yng Nghymru

Hwb yw’r lle i ddod ar gyfer eich EDI mewn anghenion e-Ddysgu Tai.

Mae platfform e-Ddysgu Tai Pawb yn ategu ein cynnig hyfforddiant ac ymgynghori.Mae’r holl gyrsiau wedi’u cynllunio gan staff a chymdeithion arbenigol sydd â phrofiad helaeth yn y sectorau tai ac EDI. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid tai ac EDI i greu ystod o becynnau e-Ddysgu sy’n ymdrin â phynciau EDI sy’n gysylltiedig â pholisi, ymarfer a gweithdrefnau yn y sector tai, felly bydd eich tîm yn teimlo’n fwy cyfarpar, yn fwy gwybodus.

 

Ein cyrsiau e-ddysgu

Dod yn wrth-hiliol: O Ymwybyddiaeth i Weithredu

Nod y cwrs e-Ddysgu hwn yw grymuso gweithwyr tai proffesiynol gyda gwybodaeth, offer ymarferol a strategaethau y gellir eu gweithredu i gydnabod, herio ac yn y pen draw dileu rhagfarn hiliol a gwahaniaethu â’r sector tai yng Nghymru. Yn y pen draw, creu amgylcheddau tai mwy teg a chynhwysol i bob unigolyn, waeth beth fo’u cefndir hiliol neu ddiwylliannol.

Yn dod cyn hir – Hyfforddiant Troseddau Casineb

Yn fuan iawn mae gennym ein Hyfforddiant Troseddau Casineb e-ddysgu. Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs hwn, e-bostiwch info@taipawb.org.

 Pam e-ddysgu?

E-ddysgu yw’r ateb eithaf ar gyfer hyfforddiant ac addysg ymatebol a chyfleus.

Cymerwch y cwrs ar adeg sy’n gyfleus i chi, am bris sy’n fforddiadwy, ac mewn ffordd y gellir ei chyflwyno i unrhyw nifer o staff heb y boen o gael pawb i’r un ystafell ar yr un pryd.

 

Pam rydyn ni?

Arbenigedd: Tai Pawb yw’r unig sefydliad yng Nghymru sydd ag arbenigedd mewn tai a chydraddoldeb. Mae hyn yn golygu pan fyddwch yn derbyn hyfforddiant gennym ni, mae popeth yn canolbwyntio ar realiti tai yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o’n staff wedi gweithio yn y sector tai ac mae gan bob un ohonynt ddyfnder o wybodaeth yn y ddau faes. Mae Tai Pawb wedi bod yn darparu ein harbenigedd i’r sector tai ers 2005, gan roi dyfnder o wybodaeth fewnol i ni am dai yng Nghymru.

Pecyn cyfannol: Nid hyfforddiant yw’r cyfan y mae Tai Pawb yn ei wneud. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau ymgynghori sy’n golygu y gall hyfforddiant gyd-fynd â phecyn ehangach o gymorth gennym. Mae hyn yn golygu y gallwn weithio gyda’ch staff i roi’r sgiliau maen nhw wedi’u dysgu wrth hyfforddi ar waith. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth, sy’n golygu y gall staff ofyn eu cwestiynau dilynol eu hunain lle bo angen.

Hyblyg ac wedi’u teilwra: Gellir teilwra pob cwrs hyfforddi Tai Pawb i ddiwallu eich anghenion. Os oes maes penodol yr hoffech ganolbwyntio mwy arno, neu os hoffech gynnwys pwnc arall, yna rydym bob amser yn hapus i wneud newidiadau lle bo angen.

 

Tai Pawb: Pwy ydym ni?

Mae Tai Pawb yn gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol mewn tai yng Nghymru. Rydym yn dîm arbenigol o staff ymroddedig a staff ac aelodau bwrdd sy’n cael eu gyrru gan werth.

Rydym yn dychmygu Cymru lle mae gan bawb yr hawl i gartref da.

Darganfyddwch fwy amdanom yma.

Ein Gwasanaethau Hyfforddi ac Ymgynghori

Mae Tai Pawb yn darparu gwasanaethau hyfforddiant mewnol poblogaidd iawn ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a meysydd cysylltiedig. Rydym yn arbenigo mewn darparu hyfforddiant cydraddoldeb wedi’i deilwra ar gyfer y sector tai. Ers Covid-19 mae ein holl hyfforddiant a digwyddiadau wedi’u haddasu sy’n golygu y gallwn ddarparu hyfforddiant naill ai’n bersonol neu’n rhithwir yn dibynnu ar y gofynion.

Mae Tai Pawb yn cynnig gwasanaeth ymgynghori a chymorth i gynorthwyo sefydliadau gyda’r heriau a’r cyfleoedd cydraddoldeb y maent yn eu hwynebu. Mae’r holl brosiectau ymgynghori a chymorth yn bwrpasol ac wedi’u teilwra i’r sefydliad rydym yn ei gynorthwyo.

   • Cliciwch isod i ddarganfod mwy:

Pam ymuno â’n haelodaeth?

 

 

Rydym yn sefydliad aelodaeth. Ochr yn ochr ag ymrwymiad amlwg i degwch, cynhwysiant ac amrywiaeth, a’r cyfle i ychwanegu eich llais at ein dylanwadu a’n codi ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb a thai, mae manteision ymarferol hefyd i ddod yn aelod o Tai Pawb:

 

  • Mynediad unigryw i gyfres o adnoddau, gan gynnwys canllawiau arfer gorau, pecynnau cymorth, ymchwil, cyflwyniadau a sesiynau briffio. 
  • 22 o ddigwyddiadau am ddim i aelodau, gan gynnwys seminarau, rhwydweithiau, hyfforddiant, siaradwyr profiad byw a phaneli.
  • Gostyngiadau ar ein hyfforddiant mewnol a mynediad agored, ein gwasanaethau ymgynghori a’n cynhadledd flynyddol. 
  • Mynediad i’n rhestr bostio aelodau, gan gynnwys posteri adnoddau EDI sy’n gysylltiedig â dyddiadau arwyddocaol yn y calendr EDI blynyddol. 
  • Mynediad llinell gymorth ddiderfyn. 
  • Hysbysebion swyddi diderfyn ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.
  • Logo ‘Aelod Tai Pawb’ i’w ddefnyddio gyda balchder.

Archebwch gwrs heddiw!

Gweld pob cwrsCysylltu â ni